κλητός, -ή, -όν
蒙召的 called, invited (κλητο/η-, 10)

 例句 
太22:14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.
For many are called, but few chosen.
(因為被召的人多,選上的人少)

林前1:24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν.
but to the called themselves, both Jews and Greeks.
(但在那蒙召的,無論是猶太人、希利尼人)

王上1:49 Καὶ ἐξέστησαν πάντες οἱ κλητοὶ τοῦ Ἀδωνίου.
And all the invited of Adonijah were astounded.
(亞多尼雅的眾客就都驚懼)

 同根字 
καλέω, κλῆσις