ἀπιστία, ἡ, -ας
不信 unbelief, faithlessness (α + πιστια-, 11)

 例句 
可9:24 πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
I believe. Help my unbelief.
(和合:我信,但我信不足,求主幫助)
(和修:我信,求你幫助我的不信)

來3:19 οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾿ ἀπιστίαν.
They were not able to enter because of unbelief.
(他們不能進入安息,是因為不信的緣故)

羅3:3 μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει;
Their faithlessness will not nullify the faithfulness of God, will it?
(難道他們的不信,就廢掉神的信嗎)

 同根字 
πίστις, ἄπιστος