ἐνδείκνυμι
彰顯、顯明 I show forth, exhibit, demonstrate (εν + δεικ-, 11)
ἐνδείξω, ἐνέδειξα, -, -, -

 例句 
羅9:17 εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου.
For this (reason) itself I raised you, so that I would show in you my power.
(我將你興起來,特要在你身上彰顯我的權能)

提前1:16 ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν.
so that in me, the foremost, Christ Jesus might demonstrate the whole patience.
(耶穌基督要在我這罪魁身上,顯明他一切的忍耐)

提後4:14 Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο.
Alexander the coppersmith exhibited many evil things to me.
(銅匠亞力山大多多的害我)

 同根字 
δείκνυμι