ἐπιπίπτω
落在⋯上 I fall upon (επι + πετ-, 11)
-, ἐππεσον, ἐπιπέπτωκα, -, -

 例句 
羅15:3 οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ᾿ ἐμέ.
The insults of the ones insulting you fell upon me.
(辱罵你人的辱罵、都落在我身上)

徒10:44 ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον.
The Holy Spirist fell upon all the ones hearing the word.
(聖靈降在一切聽道的人身上)

路1:12 καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν.
And fear fell upon him.
(和合:他就驚慌害怕;直譯:懼怕落在他身上)

 同根字 
πίπτω