κλῆσις, ἡ, -εως
呼召 calling, invitation (κλησι-, 11)

 例句 
羅11:29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ.
For irrevocable (are) the gifts and the calling of God.
(因為神的恩賜和選召是沒有後悔的)

提後1:9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ.
the One saving us and calling (us) with a holy calling.
(神救了我們,以聖召召我們)

弗4:1 ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε.
To walk worthily of the calling which you were called.
(既然蒙召,行事為人就當與蒙召的恩相稱)

 同根字 
καλέω, κλητός