ἄδικος, -ον
不義的 unjust, unrighteous (α + δικο-, 12)

 例句 
太5:45 βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
He sends rain upon righteous ones and unrighteous ones.
(祂降雨給義人,也給不義的人)

羅3:5 μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν;
God, the one bringing on the wrath, is not unjust, is He?
(神降怒,是祂不義麼)

彼前3:18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων.
Because Christ also suffered once for all concerning sins, righteous for unrighteous.
(因基督也曾一次為罪受苦,就是義的代替不義的)

 同根字 
δίκαιος, ἀδικέω, ἀδικία, ἀδίκως