ἀναπίπτω
坐席、斜倚 I recline, fall back (ανα + πετ-, 12)
ἀναπεσοῦμαι, ἀνπεσον or ἀνπεσα, -, -, -

 例句 
路22:14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
And when the hour came, he sat down and the apostles with him.
(時候到了,耶穌坐席,使徒也和祂同坐)

可8:6 καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς.
And he commands the crowd to sit down on the ground.
(他吩咐眾人坐在地上)

約13:25 ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ· κύριε, τίς ἐστιν;
Then that (disciple), leaning back thus against the chest of Jesus, says to him, Lord, who is it?
(那門徒便就勢靠著耶穌的胸膛,問他說:主阿,是誰呢)

 同根字 
πίπτω