παιδεύω
①教育 I instruct, train; ②管教、責罰 discipline, chastise (παιδευ-, 13)
παιδεύσω, παίδευσα, -, πεπαίδευμαι, παιδεύθην, (παίδευον)

 例句 
徒7:22 ἐπαιδεύθη Μωϋσῆς ἐν πάσῃ σοφίᾳ Αἰγυπτίων.
Moses was instructed in all the wisdom of Egyptians.
(摩西學了埃及人一切的學問)

來12:6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει.
For whom the Lord loves, he disciplines.
(因為主所愛的祂必管教)

路23:16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Therefore, after discipling him, I shall release him.
(故此我要責打他,把他釋放了)

 同根字 
παιδεία, παιδίον, παῖς, παιδίσκη, παιδαγωγός, ἀπαίδευτος