παιδίσκη, ἡ, -ης
使女 maid servant (παιδισκη-, 13)

 例句 
徒12:13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι.
Now when he knocked the door of the gate, a servant girl approached to answer.
(彼得敲外門,有一個使女出來探聽)

加4:22 Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.
Abraham had two sons, one by the bondmaid and one by the free woman.
(亞伯拉罕有兩個兒子,一個是使女生的,一個是自主之婦人生的)

 同根字 
παιδίον, παῖς