παράδοσις, ἡ, -εως
遺傳、傳統 tradition (παραδοσι-, 13)

 例句 
可7:8 ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων.
Leaving the commandment of God, you hold to the tradition of men.
(你們是離棄神的誡命,拘守人的遺傳)

帖後2:15 στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε.
Stand firm and hold to the traditions which you were taught.
(和合:你們要站立得穩,凡所領受的教訓,都要堅守)
(中標:你們所領受的傳統;思高:所學得的傳授)

 同根字 
παραδίδωμι, πατροπαράδοτος