ἀνθίστημι
抗拒、抵擋 I resist, oppose (αντι + στα-, 14)
-, ἀνστην, ἀνθστηκα, -, ἀντεστάθην

 例句 
羅9:19 τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;
For who has resisted His will? (有誰抗拒祂的旨意呢)

雅4:7 ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ᾿ ὑμῶν.
Resist the devil and he will flee from you.
(務要抵擋魔鬼,魔鬼就必離開你們逃跑了)

加2:11 Ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν,
κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν
.
But when Cephas came into Antioch,
I opposed him to his face, because he stood condemned.
(後來磯法到了安提阿,因他有可責之處,我就當面抵擋他)

 同根字 
ἵστημι