ἀφίστημι
離開、離棄 I depart, apostatize (απο + στα-, 14)
ἀποστσω, ἀπστησα or ἀπστην, -, -, -

 例句 
林後12:8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ.
For this, three times I urged the Lord that it would depart from me.
(為這事,我三次求過主,叫這剌離開我)

提前4:1 ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως.
In later times some will apostatize from the faith.
(在後來的時候,必有人離棄真道)

徒5:37 ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ.
He caused people to go away after him.
([加利利的猶大]引誘百姓跟從他)

 同根字 
ἵστημι, ἀποστασία