ἐπίσταμαι
明白、知道 I understand, know (επι + στα-, 14, epistemology 認識論)
-, -, -, -, -, (πιστάμην)

 例句 
可14:68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων· οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεις.
But he denied saying, I neither know nor understand what you are saying.
(彼得卻不承認,說:我不知道、也不明白你說的是甚麼)

徒19:15 τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;
Jesus I recognize and Paul I know, but who are YOU?
(耶穌我認識,保羅我也知道,你們卻是誰呢)

來11:8 καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται.
And he went out not knowing where he is going.
(出去的時候,還不知往那裡去)

 同根字 
ἵστημι, ἐπιστήμων