προσδέχομαι
①接待 I receive; ②等候 wait for (προσ + δεχ-, 14)
προσδέξομαι, προσεδεξάμην, -, -, προσεδέχθην, (προσεδεχμην)

 例句 
路15:2 οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
This man (regularly) receives sinners and eats with them.
(這個人接待罪人,又同他們喫飯)

可15:43 Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής,
ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
.
Joseph the one from Arimathea, a prominent counselor,
who himself was also waiting for the kingdom of God.
(有亞利馬太的約瑟,他是尊貴的議士,也是等候神國的)

 同根字 
δέχομαι, εὐπρόσδεκτος