ἄφεσις, ἡ, -εως
赦免、豁免、釋放 forgiveness, remission, release (αφεσι-, 17)

 例句 
西1:14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν.
in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
(我們在愛子裡得蒙救贖,罪過得以赦免)

申15:1 δι᾿ ἑπτὰ ἐτῶν ποιήσεις ἄφεσιν.
Every seven years you shall make a release.
(每逢七年末一年,你要施行豁免)

路4:18 ἀπέσταλκέν με, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν.
He has sent me, to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind.
(差遣我報告被擄的得釋放,瞎眼的得看見)

 同根字 
ἀφίημι