ἀπώλεια, ἡ, -ας
滅亡、沉淪、枉費 destruction, waste (απωλεια-, 18)

 例句 
約17:12 οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας.
None of them would perish except the son of destruction.
(除了那滅亡之子,他們沒有一個滅亡的)

帖後2:3 καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας.
and the man of lawlessness, the son of destruction, would be revealed.
([那日子以前] 必有那大罪人、就是沉淪之子、顯露出來)

太26:8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες· εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
But (after) seeing, the disciples were indignant, saying, Why (is) this waste?
(門徒看見就很不喜悅,說:何用這樣的枉費呢)

 同根字 
ἀπόλλυμι