ἐπαίρω
舉起 I lift up (επ + αρ-, 19)
-, ἐπρα, ἐπρκα, -, ἐπρθην

 例句 
路24:50 ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
Lifting his hands, he blessed them. (祂舉手給他們祝福)

約17:1 ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν.
Lifting up his eyes into heaven, he said. (祂舉目望天說)

徒2:14 ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς.
He lifted up his voice and uttered to them. ([彼得]高聲對他們說)

林後10:5 καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ.
and every lofty thing lifted up against the knowledge of God.
(各樣攔阻人認識神的自高之事)

 同根字  αἴρω