ἐξίστημι
驚奇、癲狂 I amaze, am amazed, out of mind (εκ + στα-, 17)
ἐκστσω, ἐξστησα or ἐξστην, ἐξστακα, -, -, (ἐξίστην)

 例句 
徒8:11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς.
They kept heeding him because he has amazed them in considerable time with his magics.
(他們聽從他,因他久用邪術,使他們驚奇)

可2:12 ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν.
with the result that all are amazed and are glorifying God.
(以致眾人都驚奇,歸榮耀與神)

可3:21 ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη.
For they were saying that he was out of his mind.
(因為他們說他癲狂了)

 同根字 
ἵστημι, ἔκστασις