παρατίθημι
擺設 I set before;關身:交託 I entrust (παρα + θε-, 19)
παραθσω, παρθηκα, -, -, παρετέθην

 例句 
太13:24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς.
Another parable he set before them.
(耶穌又設個比喻對他們說)

可8:6 ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν.
He gave (loaves) to his disciples so that they would set before (the crowd).
(祂[把餅]遞給門徒叫他們擺開)

徒20:32 Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ.
And now, I am entrusting you to God and his word of grace.
(如今我把你們交託神、和祂恩惠的道)

 同根字 
τίθημι