προστίθημι
添加、又 I add, increase (προσ + θε-, 18)
προσθσω, προσθηκα, -, -, προσετέθην, (προσετίθουν)

 例句 
太6:33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν
.
But seek first the kingdom of God and his righteousness,
and all these (things) shall be added to you.
(你們要先求祂的國和祂的義,這些東西都要加給你們了)

加3:19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη.
Then why the law? It was added for the sake of transgressions.
(這樣說來,律法是為甚麼有的呢?原是為過犯添上的)

路20:11-12 καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον ... 12καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι.
And he added to send a different servant ... 12And he added to send a third (servant).
(又打發一個僕人去⋯12又打發第三個僕人去)

 同根字 
τίθημι