συμφέρω
①拿到一處 I bring together; ②有益 it is profitable, better (συν + φερ/οι/ενεχ-, 15)
-, συννεγκα, -, -, -, (συνφερον)

 例句 
徒19:19 συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων.
Bringing together the scrolls, they began burning (them) in front of all.
(他們把書拿來,堆積在眾人面前焚燒)

林前6:12 Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει.
All things are lawful to me but not all things are profitable.
(凡事我都可行,但不都有益處)

太19:10 εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.
If thus (is) the case of the man with his wife, it is not better to marry.
(人和妻子既是這樣,倒不如不娶)

 同根字 
φέρω