συνίστημι
①舉薦、稱許、顯明 I commend, recommend, demonstrate; ②同站一起 I stand with (συν + στα-, 16)
-, συνστησα συνστακα, -, συνεστάθην

 例句 
羅16:1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν.
Now I recommend to you Phoebe our sister.
(我對你們舉薦我們的姊妹非比)

羅5:8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός.
But God demonstrates his own love for us.
(神的愛就在此向我們顯明了)

路9:32 εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.
They saw his glory and the two men, the ones standing with him.
(就看見耶穌的榮光,並同他站著的那兩個人)

 同根字 
ἵστημι