βασιλεύω
作王 I reign (βασιλευ-, 21)
βασιλεύσω, βασίλευσα, -, -, -

 例句 
啟11:15 καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
And he will reign forever and ever.
(祂要作王,直到永永遠遠)

羅5:14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως.
But death reigned from Adam until Moses.
(然而從亞當到摩西,死就作了王)

 同根字 
βασιλεία, βασιλεύς, βασίλειος, βασιλικός