ἐφίστημι
站⋯旁、臨到、前來 I stand near, come upon, approach (επ + στα-, 21)
-, ἐπστην, ἐφστηκα, -, ἐπεστάθην

 例句 
徒23:11 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν.
Now on the following night, standing by him, the Lord said.
(當夜,主站在保羅旁邊說)

路21:34 ἐπιστῇ ἐφ᾿ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη.
That day would come upon you suddenly.
(那日子就忽然臨到你們)

路2:38 αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ.
At that vert hour, coming up, she began giving thanks to God.
(正當那時,她進前來稱謝神)

 同根字 
ἵστημι