καθίστημι
①設立、指派 I set, appoint; ②成為 constitute (κατα + στα-, 21)
καταστησω, ἐπστην, ἐφστηκα, -, ἐπεστάθην

 例句 
多1:5 καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην.
You would appoint elders in every city, as I commanded to you.
(照我所吩咐你的,在各城設立長老)

太24:47 ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
He will put him in charge over all his possessions.
([主人]要派他管理一切所有的)

羅5:19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί,
οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί
.
For just as through the disobedience of the one man, many were constituted sinners,
in this way also through the obedience of the one many will be constituted righteous.
(因一人的悖逆,眾人成為罪人,照樣,因一人的順從,眾人也成為義了)

 同根字 
ἵστημι, ἀντικαθίστημι, ἀποκαθίστημι