κοιλία, ἡ, -ας
肚腹 belly, womb (κοιλια-, 22, coeliac = 腹腔的)

 例句 
太12:40 ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
Jonah was in the belly of the great fish for three days and three nights.
(約拿三日三夜在大魚肚腹中)

約3:4 πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν;
μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι
;
How is a person able to be born, being a grown man?
He is not able to enter the momb of his mother a second time and to be born, is he?
(人已經老了,如何能重生呢?豈能再進母腹生出來嗎)

林前6:13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν.
The foods (are) for the belly and the belly for the foods.
(食物是為肚腹,肚腹是為食物)