παῖς, ὀ and ἡ, παιδός
小孩 child; 僕人 servant (παιδ-, 24, pediatrics = 小兒科)

 例句 
路2:43 ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ.
Jesus the boy remained behind in Jerusalem.
(孩童耶穌仍在耶路撒冷)

路8:54 αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων· ἡ παῖς, ἔγειρε.
But HE, grasping her hand, called out saying, Child, arise.
(耶穌拉著她的手,呼叫說,女兒,起來罷)

太14:2 εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ.
He said to his servants. ([希律]就對臣僕說)

 同根字 
παιδίον, παιδίσκη, παιδεία, παιδεύω, παίζω