σωτήρ, ὁ, -ῆρος
救主 savior (σωτηρ-, 24)

 例句 
提前4:10 ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα πιστῶν.
who is the savior of all men, especially of believers.
(祂是萬人的救主,更是信徒的救主)

約4:42 οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.
We know that this is truly the savior of the world.
(我們知道這真是救世主)

 同根字 
σῴζω, σωτηρία, σωτήριος