μανθάνω
學習 I learn (μαθ-, 25, math = 數學)
-, μαθον, μεμάθηκα, -, -

 例句 
提後3:7 πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.
always learning and never being able to come into full-knowledge of truth.
(常常學習,終久不能明白真道)

太11:29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ.
Take up my yoke upon you and learn from ME.
(你們當負我的軛,學我的樣式)

徒23:27 Τὸν ἄνδρα τοῦτον ... ἐξειλάμην μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν.
I rescued this man ... (after) learning that he is a Roman (citizen).
(我得知他是羅馬人,就[帶兵丁下去]救他出來)

 同根字 
μαθητής, μάθημα, μαθητεύω, καταμανθάνω