προφητεύω
預言、講道 I prophesy (προφητευ-, 28)
προφητεύσω, προφήτευσα, -, -, -, (προφήτευον)

 例句 
太26:68 προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;
Prophesy to us, O christ, who is the one striking you?
(基督啊,向我們說預言吧,打你的是誰呀)

林前14:5 θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.
So I desire you all to speak in tongues, but more that you prophesy.
(我願意你們都說方言,更願意你們[作先知]講道)

太11:13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν.
For all the prophets and the law prophesied until John.
(因為到約翰之前,所有先知和律法都說預言 [or 都傳講天國的事])

 同根字 
προφήτης, προφητεία, προφητικός, φημί