προσκαλέομαι
召來 I summon (προσ + καλεϝ-, 29)
-, προσεκαλεσάμην, -, προσκέκλημαι, -

 例句 
可6:7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο.
And he summons the twelve and he began to send them two by two.
(耶穌叫了十二個門徒來,差遣他們兩個兩個的出去)

徒16:10 προσκέκληται ἡμᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.
God has summoned us to evangelize them.
(神召我們傳福音給那裡的人聽)

雅5:14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
Is anyone among you sick? Let him summon the elders of the church.
(你們中間有病了的呢,他就該請教會的長老來)

 同根字 
καλέω