βλασφημέω
褻瀆、辱罵、毀謗 I blaspheme, revile, slander (βλασφημε-, 34)
-, βλασφήμησα, -, -, βλασφημθην, (βλασφήμουν)

 例句 
可3:29 ὃς δ᾿ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα.
But whoever should blaspheme against the Holy Spirit never has forgiveness.
(凡褻瀆聖靈的,永不得赦免)

太27:39 Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν.
Now the ones passing by kept deriding him.
(從那裡經過的人辱罵祂)

彼後2:10 τολμηταὶ αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες.
Reckless, self-willed, they do not tremble (while) slandering glories.
(他們膽大任性,毀謗在尊位的也不懼怕)

 同根字 
βλασφημία, βλάσφημος, φημί