δικαιόω
稱義、證實為義 I justify, vindicate (δικαιο-, 39)
δικαισω, δικαίωσα, -, δεδικαίωμαι, δικαιθην

 例句 
羅8:33 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαιῶν.
Who will accuse against God's elect? The one justifying (them) is God.
(誰能控告神所揀選的人呢.有神稱他們為義了)

提前3:16 ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι.
He was vindicated by the Spirit. (藉由聖靈祂被證實為義)

 同根字 
δικαιοσύνη, δίκαιος, δικαίωμα, ἀδικέω, ἐκδικέω