ἐγγύς
(副詞)近了 near, at hand;(介繫詞)gen: near 與⋯相近 (31)

 例句 
約2:13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων.
And the Passover of the Jews was near.
(猶太人的逾越節近了)

約19:42 ἐκεῖ ... ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.
Because the tomb was nearby, they laid Jesus there.
(因那墳墓近,他們就把耶穌安放在那裡)

約11:18 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων.
Now Bethany was near Jerusalem.
(伯大尼離耶路撒冷不遠)

 同根字  ἐγγίζω