ἐκεῖθεν
(副詞)從那裡 from there, thence (37)

 例句 
路16:26 οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται,
μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν
.
The ones wishing to cross from here to you would not be able,
nor would they pass from there to us.
(人要從這邊過到你們那邊、是不能的,
要從那邊過到我們這邊、也是不能的)

 綴合 κἀκεῖθεν = καὶ ἐκεῖθεν 
徒14:26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν.
And from there they sailed into Antioch.
(他們從那裡坐船、往安提阿去)

徒13:21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα.
And then they asked for a king. (此後,他們求一個王)

 同根字  ἐκεῖ