ἐλπίζω
盼望 I hope (ελπιδ-, 31)
ἐλπι, λπισα, λπικα, -, -, (λπιζον)
(注意未來式是古典希臘文形式,不用時態記號σ,而是縮略)

 例句 
路23:8 ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾿ αὐτοῦ γινόμενον.
He was hoping to see some sign happening by him.
([希律]指望看祂行一件神蹟)

林前13:7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.
(Love) bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
(愛是凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐)

提前6:17 μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ᾿ ἐπὶ θεῷ.
Nor to set hope on the uncertainty of riches but on God.
(也不要倚靠無定的錢財,而是要倚靠神)

 同根字  ἐλπίς