ἐπικαλέω
主動:稱呼 I call, name;關身:呼求 I call on, appeal (επι + καλεϝ-, 30)
ἐπικαλέσω, ἐπεκαλέσα, -, ἐπικέκλημαι, ἐπεκλήθην

 例句 
徒11:13 ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον.
Send (men) into Joppa and summon Simon the one called Peter.
(你派人到約帕去,請那稱呼彼得的西門來)

羅10:13 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.
For everyone who would call on the name of the Lord will be saved.
(因為凡求告主名的、就必得救)

徒25:11 Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι.
I am appealing to Caesar. (我要上告於該撒)

 同根字 
καλέω