ἐπιτίθημι
放在⋯上 I lay upon (επι + θε-, 39)
ἐπιθσω, ἐπθηκα, -, -, -, (ἐπετίθουν)

 例句 
約19:2 οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ.
The soldiers, weaving a crown out of thorns, put (it) on his head.
(兵丁用荊棘編作冠冕,放在祂頭上)

徒8:17 τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον.
Then they were laying hands upon them and they were receiving the Holy Spirit.
(於是使徒按手在他們[頭]上,他們就受了聖靈)

徒18:10 οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε.
No one will lay (hand) on you to harm you.
(必沒有人下手害你)

 同根字 
τίθημι