οὖς, τό, ὠτός
耳朵 ear (ωτ-, 36, otology = 耳科)
(參看 易混淆的詞形)

 例句 
可4:9 ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
(He) who has ears to hear, let him hear!
(有耳可聽的,就應當聽)

徒11:22 Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας.
Now the word was heard into the ears of the church.
(這風聲傳到教會人的耳中)