ἀνάστασις, ἡ, -εως
復活 resurrection (ανα + στατσι-, 42, Anastasia 女子名)

 例句 
約11:25 ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή.
I am the resurrection and the life. (復活在我、生命也在我)

太22:23 προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν.
Sadducees came to him, saying that there is no resurrection.
(撒都該人常說沒有復活的事,他們來見耶穌)

 同根字 ἀνίστημι