ἀποδίδωμι
主動:回報 I give back, pay; 關身:賣 I sell (απο + δο-, 48)
ἀποδώσω, ἀπδωκα, -, -, ἀπδοθην, (ἀπεδίδουν)

 例句 
彼前3:9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ.
not paying evil for evil. (不以惡報惡)

徒7:9 οἱ πατριάρχαι τὸν Ἰωσὴφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον.
The patriarchs sold Joseph into Egypt. (先祖把約瑟賣到埃及去)

 同根字 
δίδωμι, παραδίδωμι