ἐγγίζω
靠近 I come near (εγγιδ-, 42)
ἐγγι, γγισα, γγικα, -, -, (γγιζον)
(未來式是Attic future:ἐγγιδ-(σ)ε-ω ‣ ἐγγιῶ)

 例句 
太21:1 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα.
And when they came near into Jerusalem. (當他們將近耶路撒冷)

太4:17 μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Repent, for the kingdom of heaven has come near. (你們當悔改,因為天國近了)

雅4:8 ἐγγίσατε τῷ θεῷ καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν.
Draw near to God and he will draw near to you. (要親近神,神就必親近你們)

 同根字 
ἐγγύς