παρίστημι
獻上、站在旁邊 I present, stand by (παρ + στα-, 41)
παραστσω, παρστησα, παρστηκα, -, παρεστάθην

 例句 
羅12:1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς … παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν.
Therefore I urge you to present your bodies as a living sacrifice.
(所以我勸你們、將身體獻上、當作活祭)

羅14:10 πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ.
For we all shall stand before the judgment-seat of God.
(因為我們將站在神的審判臺前)

徒9:39 καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι.
And all the widows stood by him weeping. (眾寡婦都站在彼得旁邊哭)

 同根字 ἵστημι