φόβος, ὁ, -ου
懼怕 fear, terror (φοβο-, 47, phobia = 恐懼症)

 例句 
可4:41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.
And they feared a great fear. (他們就大大的懼怕)

林前7:5 ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι.
Battles from outside, fears from inside. (外有爭戰、內有懼怕)

 同根字 
φοβέομαι, ἔμφοβος