φωνέω
叫、喊 I call, shout (φωνε-, 43, phonetic = 語音學)
φωνσω, φώνησα, -, -, φωνθην, (φώνουν)

 例句 
路8:8 ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
He began shouting, The (one) having ears to hear, let him hear.
(耶穌大聲說,有耳可聽的、就應當聽)

約10:3 τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾿ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.
He calls his own sheep according to name and leads them out.
(他按著名叫自己的羊、把羊領出來)

約18:27 πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
Therefore Peter denied again, and immediately a rooster crowed.
(彼得又不承認.立時雞就叫了)

 同根字 
φωνή, συμφωνέω