προσφέρω
主動:帶來、獻上 I bring to, offer;關身:對待 I treat, deal with (προσ + φερ/οι/ενεχ-, 47)
-, προσνεγκον, προσεννοχα, -, προσηνέχθην

 例句 
太8:16 προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς.
They brought to him many demonized people.
(他們帶著許多被鬼附的來到耶穌跟前)

來9:14 ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ.
He offered himself without blemish to God. (祂將自己無瑕無疵獻給神)

來12:7 ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός.
God is dealing with you as sons. (神待你們如同兒子)

 同根字 φέρω