σωτηρία, ἡ, -ας
救恩 salvation (σωτηρια-, 46, soteriology = 救贖論)

 例句 
徒4:12 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία.
And there is no salvation in any other. (除祂以外、別無拯救)

路19:9 σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο.
Today salvation happened in this house. (今天救恩到了這家)

 同根字 
σῴζω, σωτήρ, σωτήριος