第一次期中考單字總表

Α
Ἀβραάμ, ὁ 亞伯拉罕 Abraham (73) [Indeclinable] 第ㄧ課
ἀγάπη, ἡ, -ης 愛 love (αγαπη-, 116) 第二課
ἀγαθός, -ή, -όν 好、善的 good (αγαθο/η-, 102, Agatha) (參看詞形變化表) 第六課
ἀγαπητός, -ή, -όν 親愛的 beloved (αγαπητο/η-, 61) 第六課
ἄγγελος, ὁ, -ου 天使、使者 angel, messenger (αγγελο-, 175, Los Angelos = 洛杉磯) 第ㄧ課
ἅγιος, -ία, -ιον 聖潔的 holy (αγιο/α-, 233, hagiographa = 聖卷) 第六課
ἀδελφός, ὁ, -οῦ 兄弟 brother (αδελφο-, 343, Philadelphia = 費城=兄弟之愛) 第七課
αἰών, ὁ, -ῶνος 世代 age, eternity, world (αιων-, 122) (參看詞形變化表) 第八課
αἰώνιος, -ον 永恆的 eternal (αιωνιο-, 71) [2-2] (參看詞形變化表) 第六課
ἀκούω 聽、聽從 I hear, obey (ακοϝ-, 128, acoustics = 音質) 第三課
ἀλήθεια, ἡ, -ας 真理 truth (αληθεια-, 109) 第九課
ἀλλά (連接詞)但是、而、卻 but, yet, except (638) 第五課
ἀλλήλων (代名詞)彼此 one another (αλληλο-, 100, 原型就是所有格複數) 第六課
ἄλλος, -η, -ο (代名詞)另一個 other, another (αλλο/η-, 155, allegory = 寓言) 第二課
ἁμαρτία, ἡ, -ίας 罪 sin (αμαρτια-, 173, hamartiology = 罪論) 第四課
ἀμήν (質詞)阿們 amen, verily, truly (129) 第ㄧ課
ἄν (質詞)表達不一定、或許、視...而定 contingent (167) Untranslatable 通常不譯;無論⋯ -ever 第六課
ἀνήρ, ὁ, ἀνδρός 人、男人、丈夫 man, male, husband (ανερ-, 216) (參看詞形變化表) 第八課
ἄνθρωπος, ὁ, -ου 人、人類 man, mankind, humankind, human being (ανθρωπο-, 550, anthropology = 人類學) (參看詞形變化表) 第ㄧ課
ἀπεκρίθη 他回答 he/she/it answered (這是 ἀποκρίνομαι 的不定式第三人稱單數) 第六課
ἀπό (ἀπ', ἀφ') (介繫詞)gen: (away) from 從⋯來、離開⋯ (646) 第五課
ἀπόστολος, ὁ, -ου 使徒 apostle, messenger (αποστολο-, 80) 第ㄧ課
ἀρχή, ἡ, -ῆς 起初 beginning; 統治者 ruler (αρχη-, 55, archbishop = 大主教) 第四課
αὐτός, -ή, -ό ➀(第三人稱代名詞)他 he/she/it;➁ 親自 self;➂(形容詞)相同的 same (αυτο/η-, 5595, autobiography = 自傳) (參看詞形變化表) 第二課

Β
βασιλεία, ἡ, -ας 國 kingdom (βασιλεια-, 162) 第二課
βλέπω 看、小心 I see, watch out (βλεπ-, 133) 第三課

Γ
Γαλιλαία, ἡ, -ας 加利利 Galilee (61) 第ㄧ課
γάρ (連接詞)因為 for, then (1041) Postpositive 第四課
γλῶσσα, ἡ, -ης 舌、語言 tongue, language (γλωσσα-, 50) (參看詞形變化表) 第四課
γραφή, ἡ, -ῆς 聖經 writing, Scripture (γραφη-, 50, autograph = 親筆簽名) 第ㄧ課
γυνή, ἡ, γυναικός 女人、妻子 woman, wife (γυναικ-, 215, gynecology = 婦科) (參看詞形變化表) 第九課

Δ
Δαυίδ, ὁ 大衛 David (59) [Indeclinable] 第ㄧ課
δέ (連接詞)但、而、卻 but, and (2792) Postpositive 第二課
διά (δι') (介繫詞)gen: through 經由、藉著; acc: on account of 因為 (667, diameter = 直徑) 第五課
διδάσκαλος, ὁ, -ou 老師 teacher (διδασκαλο-, 59) 第七課
δικαιοσύνη, ἡ, -ης 義 righteousness, justice (δικαιοσυνη-, 92) 第九課
δόξα, ἡ, -ης 榮耀 glory (δοξα-, 166, doxology = 三一頌) 第ㄧ課
δοῦλος, ὁ, -ου 奴僕 slave, servant (δουλο-, 124) 第六課
δώδεκα 十二 twelve (75) (Indeclinable;參看數字表) 第八課

Ε
ἐάν (連接詞)如果 if;(質詞)相當於ἄν (351, a crasis of εἰ + ἄν) 第六課
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ 他自己 him/her/itself, of one's own (εαυτο/η-, 319, 原型就是所有格) (參看第三人稱反身代名詞詞形變化表) 第七課
ἐγώ 我 I (1725, ego = 自我) (參看第一人稱代名詞詞形變化表) 第ㄧ課
εἶ 你是 you (singular) are(這是 εἰμί 的現在式第二人稱單數) (參看現在式直述 εἰμί詞形變化表) 第四課
εἰ (連接詞)如果 if; 是否 whether (503) 第六課
εἰ μή (片語)除非、除了 except, unless 第六課
εἰμί 我是、存在 I am, exist, live, am present (εσ-, 2460) 第二課
εἶπεν 他說 he/she/it said (這是 λέγω 的不定式第三人稱單數) 第四課
εἰρήνη, ἡ, -ης 平安、和平 peace (ειρηνη-, 92) 第九課
εἰς (介繫詞)acc: into, in, for 進入⋯ (1768) 第四課
εἷς, μία, ἕν 一 one (εν/μια-, 344) (參看詞形變化表;另參 數字表) 第八課
εἰσίν 他們是、存在 they are, exist(這是 εἰμί 的現在式第三人稱複數) (參看現在式直述 εἰμί詞形變化表) 第四課
ἐκ (ἐξ) (介繫詞)gen: from, out of 從⋯出來、出於⋯ (914) 第五課
ἐκεῖνος, -η, -ο 那個 that (εκεινο/η-, 265) 第七課
ἐκκλησία, ἡ, -ας 教會、聚會 church, assembly, congregation (εκκλησια-, 114, ecclesiology = 教會論) 第七課
ἐλπίς, ἡ, -ίδος 希望 hope, expectation (ελπιδ-, 53) 第八課
ἐμός, -ή, -όν 我的 my, mine (regardless of case) (εμο/η-, 76) 第六課
ἐν (介繫詞)dat: in, on, among 在⋯裡 (2752) 第二課
ἐντολή, ἡ, -ῆς 誡命 commandment (εντολη-, 67) 第六課
ἐνώπιον (介繫詞)在⋯之前 gen: before (94) 第九課
ἐξουσία, ἡ, -ας 權柄、權勢 authority, power (εξουσια-, 102) 第四課
ἔξω (副詞)外面 outside, out;(介繫詞)gen: outside ⋯外面 (63) 第七課
ἐπαγγελία, ἡ, -ας 應許 promise (επαγγελια-, 52) 第九課
ἐπί (ἐπ', ἐφ') (介繫詞)gen/dat/acc: on, over 在⋯之上; on the basis of 基於⋯ (890, epidermis = 表皮層) 第五課
ἑπτά 七 seven (88, heptagon = 七角形) (Indeclinable;參看數字表) 第九課
ἔργον, τό, -ου 工作、行為 work, deed, action (εργο-, 169) (參看詞形變化表) 第二課
ἐστίν 他是、存在 he/she/it is, exists (這是 εἰμί 的現在式第三人稱單數) (參看現在式直述 εἰμί詞形變化表) 第二課
ἔσχατος, -η, -ον 末了的 last (εσχατο/η-, 52, eschatology = 末世論) 第ㄧ課
εὐαγγέλιον, τό, -ου 福音 good news, gospel (ευαγγελιο-, 76, evangelism = 傳福音) 第四課
εὐθύς (副詞)立刻、就 immediately;(形容詞)直、正 straight, proper (51) 第七課
ἔχω 有、持 I have, hold (σεχ-, 708) 第三課
ἕως (連接詞)直到、只要 until, as long as;(介繫詞)gen: till, to 直到 (146) 第七課

Ζ
ζωή, ἡ, -ῆς 生命 life (ζωη-, 135, zoology = 動物學) 第ㄧ課

Η
(連接詞)或 or, 較 than (343) 第九課
ἤδη (副詞)已經 already, now (61) 第八課
ἡμεῖς 我們 we (864) (參看第一人稱代名詞詞形變化表) 第七課
ἡμέρα, ἡ, -ας 日、白天 day (ημερα-, 389, ephemeral = 僅有一日生命的) 第五課
ἦν 他過去是、存在 he/she/it was, existed (這是 εἰμί 的未完成式第三人稱單數) (參看未完成式 εἰμί詞形變化表) 第二課

Θ
θάλασσα, ἡ, -ης 海、湖 sea, lake (θαλασσα-, 91) 第五課
θάνατος, ὁ, -ου 死亡 death (θανατο-, 120, euthanasia = 安樂死) 第五課
θέλημα, τό, -ματος 旨意、意願 will, desire (θεληματ-, 62) 第八課
θεός, ὁ, -οῦ 神 God, god (θεο- , 1317, theology = 神學) (參看詞形變化表) 第ㄧ課
θρόνος, ὁ, -ου 寶座 throne (θρονο-, 62) 第九課

Ι
ἴδε (感嘆詞)看哪 See! Behold! (34) 第七課
ἰδού (感嘆詞)看哪 See! Behold! (200) 第七課
Ἰερουσαλήμ, ἡ 耶路撒冷 Jerusalem (77) [Indeclinable] 第九課
Ἰησοῦς 耶穌 Jesus (917) (ὁ Ἰησοῦς, τοῦ Ἰησοῦ, τῷ Ἰησοῦ, τὸν Ἰησοῦν) 第ㄧ課
ἵνα (連接詞)表達目的或結果:為了、以致 in order that, so that;表達內容:that (663) 第五課
Ἰωάννης, ὁ, -ου 約翰 John (Ιωαννη-, 135) (有時拼成 Ἰωάνης) 第五課

Κ
καγώ (兩字綴合)and I (a crasis of καί + ἐγώ) (84) [Indeclinable] 第七課
καθώς (連接詞)正如、按照、當⋯時 as, even as (182) 第六課
καί (連接詞)及 and;(副詞)也 also, even (9153) 第ㄧ課
καιρός, ὁ, -οῦ 時候、時機 (appointed) time, season (καιρο-, 85) 第二課
κακός, -ή, -όν 惡的、不好的 bad, evil (κακο/η-, 50) 第六課
καλός, -ή, -όν 美好的 beautiful, good (καλο/η-, 100, calligraphy = 書法) 第六課
καρδία, ἡ, -ας 心 heart (καρδια-, 156, cardiology = 心臟學) (參看詞形變化表) 第ㄧ課
κατά (κατ', καθ') (介繫詞)gen: down, against 往下、對抗; acc: according to 按照 (473) 第五課
κεφαλή, ἡ, -ης 頭 head (κεφαλη-, 75, hydrocephalus = 腦水腫) 第九課
κόσμος, ὁ, -ου 世界、世人、宇宙 world, universe (κοσμο-, 186, cosmology = 宇宙論) 第ㄧ課
κύριος, ὁ, -ου 主 lord, master, sir (κυριο-, 717) 第四課

Λ
λέγω 說、稱 I say, call (λεγ-, 2354) 第三課
λόγος, ὁ, -ου 道、話、事 word, matter (λογο-, 330, -logy = ⋯學) (參看詞形變化表) 第ㄧ課
λύω 釋放、毀壞、違犯 I loose, destroy, break (λυ-, 42) 第三課

Μ
μαθητής, ὁ, -ou 門徒、學生 disciple, student (μαθητη-, 261) 第七課
μακάριος, -ια, -ιον 有福的 blessed, happy (μακαριο/α-, 50) (八福每句皆是這個字起頭,參八福朗讀練習) 第九課
μέγας, μεγάλη, μέγα 大 large, great (μεγαλο/η-, μεγα-, 243, megaphone = 擴音器) (參看不規則的2-1-2形容詞詞形變化表) 第九課
μέν (連接詞)一方面 on the one hand;(副詞)確實 indeed (179) Postpositive 第七課
μετά (μετ', μεθ') (介繫詞)gen: with (person) 與⋯一起; acc: after 在⋯之後 (469) 第五課
μή (否定)not, lest (1042) 第四課
μηδείς, -δεμία, -δέν 沒(人、事物) no one, nothing (μη[δε] + εν/μια-, 90) 第八課
μήτηρ, ἡ, μητρός 母親 mother (μητερ-, 83) 第八課
μου (ἐμοῦ) 我的 my (ἐγώ 的所有格單數,參看第一人稱代名詞詞形變化表) 第六課
μόνος, -η, -ον 只、單獨 alone, only, by oneself (μονο/η-, 114, monotone = 單調) 第七課

Ν
νεκρός, -ά, -όν 死的 dead (νεκρο/α-, 128, necrophobia = 對死亡不正常的恐懼) 第六課
νόμος, ὁ, -ου 律法、律 law, principle (νομο-, 194, autonomous = 自治的) 第三課
νῦν (副詞)現在、剛才 now, just now (147) 第二課

Ξ

Ο
ὁ, ἡ, τό (冠詞)the (19870) (參看冠詞詞形變化表) 第二課
ὁδός, ἡ, -οῦ 道路 way, road, journey, conduct (οδο-, 101) 第九課
οἰκία, ἡ, -ας 房子、家 house, home, household (οικια-, 93) 第五課
οἶκος, ὁ, -ου 房子、家、殿宇 house, home (οικο-, 114) 第五課
ὄνομα, τό, -ματος 名字 name (ονοματ-, 231) (參看詞形變化表) 第八課
ὅπου (連接詞)在哪裡 where (82) 第三課
ὅπως (連接詞)①表達目的:為了 in order that; ②表達內容:that, how (53) 第七課
ὅς, ἥ, ὅ (關係代名詞)who, which (1365) (參看關係代名詞詞形變化表) 第七課
ὅσος, -η, -ον (相關代名詞)凡⋯都 as many as, who/whatsoever (οσο/η-, 110) 第七課
ὅτε (連接詞)當 when (103) 第九課
ὅτι (連接詞)➀表達內容:that;➁表達原因:因為 because, since (1296) 第二課
οὐ, οὐκ, οὐχ (否定)不 not (1606) 第二課
οὐδέ (連接詞)也不、甚至不 and not, not even, neither, nor (οὐ + δέ, 143) 第七課
οὐδείς, -δεμία, -δέν 沒(人、事物) no one, nothing (ου[δε] + εν/μια-, 234) 第八課
οὖν (連接詞)所以、那麼、就 therefore, so, then (499) Postpositive 第七課
οὐρανός, ὁ, -οῦ 天 heaven, sky (ουρανο-, 273, Uranus = 天神) 第四課
οὗτος, αὕτη, τοῦτο (指示代名詞)這 this (ουτο/η-, 1388) (參看詞形變化表) 第四課
οὕτως (副詞)如此、這樣 thus, so, in this manner (208) 第九課
ὀφθαλμός, ὁ, -οῦ 眼睛 eye, sight (οφθαλμο-, 100, ophthalmology = 眼科) 第七課
ὄχλος, ὁ, -ου 群眾 crowd, multitude (οχλο-, 175, ochlocracy = 暴民政治) 第五課

Π
πάλιν (副詞)又、再 again (141) 第七課
παρά (παρ') (介繫詞)gen: from (the side of) 從⋯之旁; dat: beside, with, in the presence of 在⋯之旁; acc: alongside of 沿⋯之旁 (194) 第五課
παραβολή, ἡ, -ῆς 比喻 parable (παραβολη-, 50) 第五課
πᾶς, πᾶσα, πᾶν 每、凡、所有、一切的 every, all (παντ/πασα-, 1244) (參看詞形變化表) 第八課
πατήρ, ὁ, πατρός 父親、祖先 father, ancestor (πατερ-, 413, patriarch = 族長) (參看詞形變化表) 第八課
Παῦλος, ὁ, -ου 保羅 Paul (158) 第ㄧ課
περί (介繫詞)gen: concerning, about 關於⋯; acc: around 在⋯周圍、大約 (333, perimeter = 圓周) 第八課
Πέτρος, ὁ, -ου 彼得 Peter (156) 第ㄧ課
Πιλᾶτος, ὁ, -ου 彼拉多 Pilate (55) 第ㄧ課
πιστεύω 相信、交託 I believe, trust, entrust (πιστευ-, 241) 第三課
πίστις, ἡ, πίστεως 信心、信實、信仰 faith, faithfulness, belief (πιστι-, 243) (參看詞形變化表) 第八課
πιστός, -ή, -όν 信實、可信、相信的 faithful, trustworthy, believing (πιστο/η-, 67) 第六課
πλοῖον, τό, -ου 船 ship, boat (πλοιο-, 68) 第九課
πνεῦμα, τό, -ατος 靈、風、氣 spirit, wind, breath (πνευματ-, 379, pneumatology = 聖靈論) 第ㄧ課
πόλις, ἡ, -εως 城邑 city (πολι-, 162, metropolis = "mother-city" 中心都市) 第八課
πολύς, πολλή, πολύ 多 much, many (πολλο/η-, πολυ-, 416, polygamy = 一夫多妻制) (參看不規則的2-1-2形容詞詞形變化表) 第九課
πονηρός, -ά, -όν 邪惡的 evil, bad (πονηρο/α-, 78) 第六課
πούς, ὁ, ποδός 腳 foot (ποδ-, 93, podiatrist = 足科醫生) 第八課
πρός (介繫詞)acc: to, towards, with 向⋯、往⋯那裡 (700, proselyte =「進猶太教的人」徒二10) 第五課
πρόσωπον, τό, -ου 臉 face (προσωπο-, 76) 第三課
προφήτης, ὁ, -ου 先知 prophet (προφητη-, 144) (參看詞形變化表) 第ㄧ課
πρῶτος, -η, -ον 第一的、先前的 first, earlier (πρωτο/η-, 155, prototype = 原型樣板) (參看數字表) 第六課
πῶς (副詞)如何 how? how! (103) 第九課

Ρ
ῥῆμα, τό, -ματος 話、事 word, saying, matter (ρηματ-, 68) 第九課

Σ
σάββατον, τό, -ου 安息日、週 Sabbath, week (σαββατο-, 68) 第ㄧ課
σάρξ, ἡ, σαρκός 肉體 flesh, body (σαρκ-, 147) (參看詞形變化表) 第八課
σημεῖον, τό, -ου 記號、神蹟 sign, miracle (σημειο-, 77) 第九課
Σίμων, ὁ, -ωνος 西門 Simon (75) 第ㄧ課
σύ (第二人稱代名詞)你 you (singular) (1069) (參看詞形變化表) 第四課
σύν (介繫詞)dat: together with 與⋯一起 (128) 第八課
σῶμα, τό, -ματος 身體 body (σωματ-, 142) (參看身體歌[Soma Song]) 第八課

Τ
τε (連接詞)及 and (so), so (215) Postpositive 第九課
τέκνον, τό, -ου 孩子、子孫 child, descendant (τεκνο-, 99) 第八課
τις, τι (不定代名詞)某、些、任何(人,事物) some, certain, anyone/thing (τιν-, 525) (參看詞形變化表) 第八課
τίς, τί (疑問代名詞)誰、什麼、為什麼 who? what? which? why? how? (τιν-, 555) (參看詞形變化表) 第八課
τρίτος, -η, -ον 第三的 third (τριτο/η-, 56) (參看數字表) 第六課
τότε (副詞)然後、到時、就 then (160) 第三課
τυφλός, -ή, -όν 瞎的 blind (τυφλο-, 50, typhlosis = 視覺缺失) 第三課

Υ
ὕδωρ, τό, ὕδατος 水 water (υδατ-, 76, hydraulic = 水力的) (參看詞形變化表) 第八課
υἱός, ὁ, -οῦ 兒子、子孫 son (υιο-, 377) 第二課
ὑμεῖς 你們 you (1840) (參看第二人稱代名詞詞形變化表) 第七課
ὑπέρ (介繫詞)gen: in behalf of 為著; acc: above 在⋯之上 (150, hyperbole = 誇張筆法) 第五課
ὑπό (ὑπ', ὑφ') (介繫詞)gen: by (person) 被; acc: under 在⋯之下 (220, hypodermic = 皮下注射) 第五課

Φ
φωνή, ἡ, -ῆς 聲音 sound, voice (φωνη-, 139, phonograph = 留聲機) (參看詞形變化表) 第ㄧ課
φῶς, τό, φωτός 光 light (φωτ-, 73, photogragh = 照片) (參看詞形變化表) 第八課

Χ
χαρά, ἡ, -ᾶς 喜樂 joy (χαρα-, 59) 第三課
χάρις, ἡ, χάριτος 恩典 grace, favor, kindness (χαριτ-, 155) (參看詞形變化表) 第八課
χείρ, ἡ, χειρός 手 hand, arm, finger (χειρ-, 177) (參看詞形變化表) 第九課
Χριστός, ὁ, οῦ 基督 Christ (529) 第ㄧ課

Ψ
ψυχή, ἡ, -ῆς 魂、性命 soul, life (ψυχη-, 103, psychology = 心理學) 第九課

Ω
ὧδε (副詞)在這裡 here (61) 第七課
ὥρα, ἡ, -ας 時辰 hour, occasion, moment (ωρα-, 106) 第二課
ὥστε (連接詞)以致 therefore, so that (ὡς + τε, 83) 第四課回主頁幽默記憶單字 ║ 最近更新: Aug 27, 2023