初階希臘文單字總表

這些是所有在新約聖經中出現50次以上的單字(總共328字)。學會這些單字後,你讀原文新約聖經時,將認得80%的內容。
Go to:  α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ  ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω

Α
Ἀβραάμ, ὁ 亞伯拉罕 Abraham (73) [Indeclinable] 第1課
ἀγαπάω 愛 I love, cherish (αγαπα-, 143), ἀγαπήσω, ἠγάπησα, ἠγάπηκα, ἠγάπημαι, ἠγαπήθην 第11課
ἀγάπη, ἡ, -ης 愛 love (αγαπη-, 116) 第2課
ἀγαθός, -ή, -όν 好、善的 good (αγαθο/η-, 102, Agatha) (參看詞形變化表) 第6課
ἀγαπητός, -ή, -όν 親愛的 beloved (αγαπητο/η-, 61) 第6課
ἄγγελος, ὁ, -ου 天使、使者 angel, messenger (αγγελο-, 175, Los Angelos = 洛杉磯) 第1課
ἅγιος, -ία, -ιον 聖潔的 holy (αγιο/α-, 233, hagiographa = 聖卷) 第6課
ἄγω 領、帶、走 I lead, bring, go (αγ-, 67), ἄξω, ἥγαγον, -, ἦγμαι, ἤχθην, (ἦγον) 第17課
ἀδελφός, ὁ, -οῦ 兄弟 brother (αδελφο-, 343, Philadelphia = 費城=兄弟之愛) 第7課
αἷμα, τό, -ατος 血 blood (αιματ-, 97, hematology = 血液學) 第14課
αἴρω 拿起、拿走 I raise, take up, take away (αρ-, 101), ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἦρθην 第13課
αἰτέω 求 I ask, demand (αιτε-, 70), αἰτήσω, ᾔτησα, ᾔτηκα, -, -, (ᾔτουν) 第18課
αἰών, ὁ, -ῶνος 世代 age, eternity, world (αιων-, 122) (參看詞形變化表) 第8課
αἰώνιος, -ον 永恆的 eternal (αιωνιο-, 71) [2-2] (參看詞形變化表) 第6課
ἀκολουθέω 跟隨 I follow (ακολουθε-, 90, anacoluthon = 破格文體), ἀκολουθήσω, ἠκολούθησα, ἠκολούθηκα, -, -, (ἠκολούθουν) 第14課
ἀκούω 聽、聽從 I hear, obey (ακοϝ-, 128, acoustics = 音質), ἀκούσω, ἤκουσα, ἀκήκοα, -, ἠκούσθην, (ἤκουον) 第3課
ἀλήθεια, ἡ, -ας 真理 truth (αληθεια-, 109) 第9課
ἀλλά (連接詞)但是、而、卻 but, yet, except (638) 第5課
ἀλλήλων (代名詞)彼此 one another (αλληλο-, 100, 原型就是所有格複數) 第6課
ἄλλος, -η, -ο (代名詞)另一個 other, another (αλλο/η-, 155, allegory = 寓言) 第2課
ἁμαρτία, ἡ, -ίας 罪 sin (αμαρτια-, 173, hamartiology = 罪論) 第4課
ἀμήν (質詞)阿們 amen, verily, truly (129) 第1課
ἄν (質詞)表達不一定、或許、視...而定 contingent (167) Untranslatable 通常不譯;無論⋯ -ever 第6課
ἀναβαίνω 上去 I go/come up, ascend (ανα + βα-, 82), ἀναβήσομαι, ἀνέβην, ἀναβέβηκα, -, -, (ἀνέβαινον) 第18課
ἀνήρ, ὁ, ἀνδρός 人、男人、丈夫 man, male, husband (ανερ-, 216) (參看詞形變化表) 第8課
ἄνθρωπος, ὁ, -ου 人、人類 man, mankind, humankind, human being (ανθρωπο-, 550, anthropology = 人類學) (參看詞形變化表) 第1課
ἀνίστημι 起來 I rise, get up, raise (ανα + στα-, 108), ἀναστήσω, ἀνέστησα, -, -, - 第24課
ἀνοίγω 打開 I open (αν + ϝοιγ-, 77), ἀνοίξω, ἀνέῳξα (or ἠνέῳξα, ἤνοιξα), ἀνέῳγα, ἀνέῳγμαι (or ἠνέῳγμαι), ἠνεῴχθην (or ἠνοίχθην) (詳見ἀνοίγω的詞形變化) 第23課
ἀπέρχομαι 離開、起程 I go away, depart (απ + ερχ/ελευθ-, 117), ἀπελεύσομαι, ἀπῆλθον, ἀπελήλυθα, -, - 第16課
ἀπό (ἀπ', ἀφ') (介繫詞)gen: (away) from 從⋯來、離開⋯ (646) 第5課
ἀποθνῄσκω 死 I die, am about to die (απο + θαν-, 111), ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον, -, -, -, (ἀπέθνῃσκον) 第16課
ἀποκρίνομαι 回答 I answer (απο + κριν-, 231), -, ἀπεκρινάμην, -, -, ἀπεκρίθην 第10課
ἀποκτείνω 殺 I kill (απο + κτεν-, 74), ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, -, -, ἀπεκτάνθην 第13課
ἀπόλλυμι 主動:毀滅、失去 I destroy, kill, lose;關身:滅亡 I perish, die (απο + ολ-, 90, Apollyon = 亞玻倫,毀滅者), ἀπολέσω, ἀπώλεσα, ἀπόλωλα, -, -, (ἀπώλλυον) 第22課
ἀπολύω 釋放 I release, divorce, send off, forgive (απο + λυ-, 66), ἀπολύσω, ἀπέλυσα, -, ἀπολέλυμαι, ἀπελύθην, (ἀπέλυον) 第23課
ἀποστέλλω 差遣 I send (away) (απο + στελ-, 132), ἀποστελῶ, ἀπέστειλα, ἀπέσταλκα, ἀπέσταλμαι, ἀπεστάλην 第13課
ἀπόστολος, ὁ, -ου 使徒 apostle, messenger (αποστολο-, 80) 第1課
ἄρτος, ὁ, -ου 餅、食物 bread, loaf, food (αρτο-, 97) 第15課
ἀρχή, ἡ, -ῆς 起初 beginning; 統治者 ruler (αρχη-, 55, archbishop = 大主教) 第4課
ἀρχιερεύς, ὁ, -εως 祭司長、大祭司 chief priest, high priest (αρχ + ιερεϝ-, 122) 第19課
ἄρχω 主動:統治 I rule;關身:開始 I begin (αρχ-, 86), ἄρξομαι, ἠρξαμην, -, -, - 第15課
ἀσπάζομαι 問安 I greet, salute (ασπαδ-, 59), -, ἠσπασάμην, -, -, -, (ἠσπαζόμην) 第20課
αὐτός, -ή, -ό ➀(第三人稱代名詞)他 he/she/it;➁ 親自 self;➂(形容詞)相同的 same (αυτο/η-, 5595, autobiography = 自傳) (參看詞形變化表) 第2課
ἀφίημι 離棄、允許、赦免 I let go, leave, permit, forgive (αφ + σε-, 143), ἀφήσω, ἀφῆκα, -, ἀφέωμαι, ἀφέθην, (ἤφιον) 第24課

Β
βάλλω 投擲、放 I throw, put (βαλ-, 122), βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην, (ἔβαλλον) 第16課
βαπτίζω 施洗、浸 I baptize, dip, immerse (βαπτιδ-, 77), βαπτίσω, ἐβάπτισα, -, βεβάπτισμαι, ἐβαπτίσθην, (ἐβάπτιζον) 第13課
βασιλεία, ἡ, -ας 國 kingdom (βασιλεια-, 162) 第2課
βασιλεύς, ὁ, -έως 王 king (βασιλεϝ-, 115) (參看詞形變化表) 第12課
βλέπω 看、小心 I see, watch out (βλεπ-, 133), βλέψω, ἔβλεψα, -, -, -, (ἔβλεπον) 第3課

Γ
Γαλιλαία, ἡ, -ας 加利利 Galilee (61) 第1課
γάρ (連接詞)因為 for, then (1041) Postpositive 第4課
γεννάω 生(產) I beget, give birth to, produce (γεννα-, 97), γεννήσω, ἐγέννησα, γεγέννηκα, γεγέννημαι, ἐγεννήθην 第12課
γῆ, ἡ, γῆς 地 earth, land, region (γη-, 250, geology = 地質學) 第14課
γίνομαι 成為、發生 I become, am, exist, am born, am created (γεν-, 669), γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ἐγενήθην, (ἐγινόμην) 第16課
γινώσκω 知道 I know, realize (γνο-, 222, Gnosticism = 諾斯底主義), γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην, (ἐγίνωσκον) 第13課
γλῶσσα, ἡ, -ης 舌、語言 tongue, language (γλωσσα-, 50) (參看詞形變化表) 第13課
γραμματεύς, ὁ, -εως 文士 scribe (γραμματεϝ-, 63, grammar = 文法) 第20課
γραφή, ἡ, -ῆς 聖經 writing, Scripture (γραφη-, 50, autograph = 親筆簽名) 第1課
γράφω 寫 I write (γραφ-, 191), γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην, (ἔγραφον) 第15課
γυνή, ἡ, γυναικός 女人、妻子 woman, wife (γυναικ-, 215, gynecology = 婦科) (參看詞形變化表) 第9課

Δ
δαιμόνιον, τό, -ου 鬼 demon (δαιμονιο-, 63) 第11課
Δαυίδ, ὁ 大衛 David (59) [Indeclinable] 第1課
δέ (連接詞)但、而、卻 but, and (2792) Postpositive 第2課
δεῖ 必須 it is necessary (101) (這個動詞一定是第三人稱單數) (Imperfect: ἔδει; Infinitive: δεῖν; Subjunctive: δέῃ) 第10課
δείκνυμι 指示 I show, explain (δεικνυ/δεικ-, 33), δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, -, ἐδείχθην 第24課
δεξιός, -ιά, -ιόν 右邊的 right (hand/side) (δεξιο/α-, 54, dexterous = 手巧的) 第21課
δέχομαι 領受、接待 I take, receive (δεχ-, 56), δέξομαι, ἐδεξάμην, -, δέδεγμαι, ἐδέχθην 第20課
διά (δι') (介繫詞)gen: through 經由、藉著; acc: on account of 因為 (667, diameter = 直徑) 第5課
διδάσκαλος, ὁ, -ou 老師 teacher (διδασκαλο-, 59) 第7課
διδάσκω 教導 I teach (διδακ-, 97), διδάξω, ἐδίδαξα, -, -, ἐδιδάχθην, (ἐδίδασκον) 第14課
δίδωμι 賜給 I give, entrust, give back, put (δο-, 415), δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην, (ἐδίδουν) 第24課
δίκαιος, -αία, -ον 義的 right, just, righteous (δικαιο/α-, 79) 第21課
δικαιοσύνη, ἡ, -ης 義 righteousness, justice (δικαιοσυνη-, 92) 第9課
διό (連接詞)因此 therefore, for this reason (53) 第15課
δοκέω 以為 I think, seem (δοκ-, 62), δόξω, ἔδοξα, -, -, -, (ἐδόκουν) 第20課
δόξα, ἡ, -ης 榮耀 glory (δοξα-, 166, doxology = 三一頌) 第1課
δοξάζω 榮耀、讚美 I praise, honor, glorify (δοξαδ-, 61), δοξάσω, ἐδόξασα, -, δεδόξασμαι, ἐδοξάσθην, (ἐδόξαζον) 第15課
δοῦλος, ὁ, -ου 奴僕 slave, servant (δουλο-, 124) 第6課
δύναμαι 能夠 I am able, am powerful (δυν/δυνα-, 210), δυνήσομαι, -, -, -, ἠδυνήθην, (ἐδυνάμην) 第10課
δύναμις, ἡ, -εως 能力、異能 power, miracle (δυναμι-, 119, dynamite = 炸藥) 第15課
δύο 二 two (135) (詞形變化: δύο, δύο, δυσί(ν), δύο;參看數字表) 第19課
δώδεκα 十二 twelve (75) (Indeclinable;參看數字表) 第8課

Ε
ἐάν (連接詞)如果 if;(質詞)相當於ἄν (351, a crasis of εἰ + ἄν) 第6課
ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ 他自己 him/her/itself, of one's own (εαυτο/η-, 319, 原型就是所有格) (參看第三人稱反身代名詞詞形變化表) 第7課
ἐγείρω 起來、喚起 I raise up, wake (εγερ-, 144), ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα, ἐγήγερμαι, ἠγέρθην 第13課
ἐγώ 我 I (1725, ego = 自我) (參看第一人稱代名詞詞形變化表) 第1課
ἔθνος, τό, -ους 外邦人、國、民 nation, the Gentiles (εθνεσ-, 162, ethnic = 種族的) (參看詞形變化表) 第21課
εἰ (連接詞)如果 if; 是否 whether (503) 第6課
εἰ μή (片語)除非、除了 except, unless 第6課
εἰμί 我是、存在 I am, exist, live, am present (εσ-, 2460), ἔσομαι, -, -, -, -, (ἤμην) 第2課
εἰρήνη, ἡ, -ης 平安、和平 peace (ειρηνη-, 92) 第9課
εἰς (介繫詞)acc: into, in, for 進入⋯ (1768) 第4課
εἷς, μία, ἕν 一 one (εν/μια-, 344) (參看詞形變化表;另參 數字表) 第8課
εἰσέρχομαι 進入 I come/go into, enter (εισ + ερχ/ελευθ-, 194), εἰσελεύσομαι, εἰσῆλθον, εἰσελήλυθα, -, - 第16課
εἴτε (連接詞)無論⋯或⋯、如果 whether...or, if (65) 第23課
ἐκ (ἐξ) (介繫詞)gen: from, out of 從⋯出來、出於⋯ (914) 第5課
ἕκαστος, -η, -ον 每 each, every (εκαστο/η-, 82) 第17課
ἐκβάλλω 趕出 I cast out, send out (εκ + βαλ-, 81), ἐκβαλῶ, ἐξέβαλον, ἐκβέβληκα, ἐκβέβλημαι, ἐξεβλήθην, (ἐξέβαλλον) 第13課
ἐκεῖ (副詞)在那裡 there, in that place (105) 第13課
ἐκεῖνος, -η, -ο 那個 that (εκεινο/η-, 265) 第7課
ἐκκλησία, ἡ, -ας 教會、聚會 church, assembly, congregation (εκκλησια-, 114, ecclesiology = 教會論) 第7課
ἐλπίς, ἡ, -ίδος 希望 hope, expectation (ελπιδ-, 53) 第8課
ἐμός, -ή, -όν 我的 my, mine (regardless of case) (εμο/η-, 76) 第6課
ἐν (介繫詞)dat: in, on, among 在⋯裡 (2752) 第2課
ἐντολή, ἡ, -ῆς 誡命 commandment (εντολη-, 67) 第6課
ἐνώπιον (介繫詞)在⋯之前 gen: before (94) 第9課
ἐξέρχομαι 出來、出去 I come/go out (εξ + ερχ/ελευθ-, 218), ἐξελεύσομαι, ἐξῆλθον, ἐξελήλυθα, -, -, (ἐξηρχόμην) 第16課
ἐξουσία, ἡ, -ας 權柄、權勢 authority, power (εξουσια-, 102) 第4課
ἔξω (副詞)外面 outside, out;(介繫詞)gen: outside ⋯外面 (63) 第7課
ἐπαγγελία, ἡ, -ας 應許 promise (επαγγελια-, 52) 第9課
ἐπερωτάω 求、問 I ask (for), question (επ + ερωτα-, 56), ἐπερωτήσω, ἐπηρώτησα, -, -, ἐπηρωτήθην, (ἐπηρώτων) 第14課
ἐπί (ἐπ', ἐφ') (介繫詞)gen/dat/acc: on, over 在⋯之上; on the basis of 基於⋯ (890, epidermis = 表皮層) 第5課
ἑπτά 七 seven (88, heptagon = 七角形) (Indeclinable;參看數字表) 第9課
ἔργον, τό, -ου 工作、行為 work, deed, action (εργο-, 169) (參看詞形變化表) 第2課
ἔρχομαι 來、去 I come, go (ερχ/ελευθ-, 634), ἐλεύσομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, -, -, (ἠρχόμην) 第10課
ἐρωτάω 求、問 I ask, request (ερωτα-, 63), ἐρωτήσω, ἠρώτησα, -, -, ἠρωτήθην, (ἠρώτων) 第14課
ἐσθίω 吃 I eat (εσθι/φαγ-, 158, Esophagus = 食道), φάγομαι, ἔφαγον, -, -, -, (ἤσθιον) 第20課
ἔσχατος, -η, -ον 末了的 last (εσχατο/η-, 52, eschatology = 末世論) 第1課
ἕτερος, -α, -ον 別的、相異的 other, another, different (ετερο/α-, 99, heterosexual = 異性戀) 第19課
ἔτι (副詞)仍、還、甚至 still, yet, even (93) 第12課
εὐαγγελίζω 傳福音 I bring good news, preach (ευ + αγγελιδ-, 54, evangelize), -, εὐηγγέλισα, -, εὐηγγέλισμαι, εὐηγγέλισθην, (εὐηγγέλιζον) 第19課
εὐαγγέλιον, τό, -ου 福音 good news, gospel (ευαγγελιο-, 76, evangelism = 傳福音) 第4課
εὐθύς (副詞)立刻、就 immediately;(形容詞)直、正 straight, proper (51) 第7課
εὑρίσκω 尋找、發現、獲得 I find, discover, obtain (ευρ-, 176, Eureka), εὑρήσω, εὗρον, εὑρήκα, -, εὑρέθην, (εὕρισκον or ηὕρισκον) 第16課
ἔφη 他說 he/she/it was saying, he/she/it said (40) (φημί 的第三人稱單數,未完成式或不定式) 第20課
ἔχω 有、持 I have, hold (σεχ-, 708), ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα, -, -, (εἶχον) 第3課
ἕως (連接詞)直到、只要 until, as long as;(介繫詞)gen: till, to 直到 (146) 第7課

Ζ
ζάω 活、得生 I live (ζα/ζη-, 140), ζήσω, ἔζησα, -, -, -, (ἔζων) 第12課
ζητέω 尋求 I seek, desire, try to obtain (ζητε-, 117), ζητήσω, ἐζήτησα, -, -, ἐζητήθην, (ἐζήτουν) 第11課
ζωή, ἡ, -ῆς 生命 life (ζωη-, 135, zoology = 動物學) 第1課

Η
(連接詞)或 or, 較 than (343) 第9課
ἤδη (副詞)已經 already, now (61) 第8課
ἡμεῖς 我們 we (864) (參看第一人稱代名詞詞形變化表) 第7課
ἡμέρα, ἡ, -ας 日、白天 day (ημερα-, 389, ephemeral = 僅有一日生命的) 第5課

Θ
θάλασσα, ἡ, -ης 海、湖 sea, lake (θαλασσα-, 91) 第5課
θάνατος, ὁ, -ου 死亡 death (θανατο-, 120, euthanasia = 安樂死) 第5課
θέλημα, τό, -ματος 旨意、意願 will, desire (θεληματ-, 62) 第8課
θέλω 願意、想要 I will, wish, desire (θελ/θελε-, 208), θελήσω, ἠθέλησα, -, -, ἠθελήθην, (ἤθελον) 第14課
θεός, ὁ, -οῦ 神 God, god (θεο-, 1317, theology = 神學) (參看詞形變化表) 第1課
θεωρέω 看 I look at, behold (θεωρε-, 58), -, ἐθεώρησα, -, -, - 第19課
θρόνος, ὁ, -ου 寶座 throne (θρονο-, 62) 第9課

Ι
ἴδε (感嘆詞)看哪 See! Behold! (34) 第7課
ἴδιος, -α, -ον 自己的 one's own (ιδιο/α-, 114, idiosyncrasy = 個人廦性) 第20課
ἰδού (感嘆詞)看哪 See! Behold! (200) 第7課
ἱερόν, τό, -οῦ 聖殿 temple (ιερο-, 71) 第19課
Ἱεροσόλυμα, τά or耶路撒冷 Jerusalem (62) (常為複數) 第19課
Ἰερουσαλήμ, ἡ 耶路撒冷 Jerusalem (77) [Indeclinable] 第9課
Ἰησοῦς 耶穌 Jesus (917) (ὁ Ἰησοῦς, τοῦ Ἰησοῦ, τῷ Ἰησοῦ, τὸν Ἰησοῦν) 第1課
ἱμάτιον, τό, -ου 外袍 garment, cloak (ιματιο-, 60) 第17課
ἵνα (連接詞)表達目的或結果:為了、以致 in order that, so that;表達內容:that (663) 第5課
Ἰουδαία, ἡ, -ας 猶太(地) Judea (Ιουδαια-, 43) 第12課
Ἰουδαῖος, -αία, -αῖον (形容詞)猶太的 Jewish;(名詞)猶太人 Jew (Ιουδαιο/α-, 195) 第12課
Ἰσραήλ, ὁ 以色列 Israel (68) [Indeclinable] 第12課
ἵστημι 站 I stand, cause to stand (στα-, 154), στήσω, ἔστησα or ἔστην, ἕστηκα, ἕσταμαι, ἐστάθην, (ἵστην) 第24課
Ἰωάννης, ὁ, -ου 約翰 John (Ιωαννη-, 135) (有時拼成 Ἰωάνης) 第5課

Κ
καγώ (兩字綴合)and I (a crasis of καί + ἐγώ) (84) [Indeclinable] 第7課
κάθημαι 坐下 I sit (down) (καθη-, 91, cathedral = [設主教座的]大教堂), καθήσομαι, -, -, -, -, (ἐκαθήμην) 第19課
καθώς (連接詞)正如、按照、當⋯時 as, even as (182) 第6課
καί (連接詞)及 and;(副詞)也 also, even (9153) 第1課
καιρός, ὁ, -οῦ 時候、時機 (appointed) time, season (καιρο-, 85) 第2課
κακός, -ή, -όν 惡的、不好的 bad, evil (κακο/η-, 50) 第6課
καλέω 呼叫、稱、邀請 I call, name, invite (καλεϝ-, 148), καλέσω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην, (ἐκαλουν) 第11課
καλός, -ή, -όν 美好的 beautiful, good (καλο/η-, 100, calligraphy = 書法) 第6課
καρδία, ἡ, -ας 心 heart (καρδια-, 156, cardiology = 心臟學) (參看詞形變化表) 第1課
καρπός, ὁ, -οῦ 果子、收成 fruit, crop, result (καρπο-, 66) 第12課
κατά (κατ', καθ') (介繫詞)gen: down, against 往下、對抗; acc: according to 按照 (473) 第5課
καταβαίνω 往下、降下 I go/come down, descend (κατα + βα-, 81), καταβήσομαι, κατέβην, καταβέβηκα, -, -, (κατέβαινον) 第19課
κεφαλή, ἡ, -ης 頭 head (κεφαλη-, 75, hydrocephalus = 腦水腫) 第9課
κηρύσσω 傳講 I proclaim, preach (κηρυγ-, 61, Kerygma = 福音信息), κηρύξω, ἐκήρυξα, -, κεκήρυγμαι, ἐκηρύχθην, (ἐκήρυσσον) 第15課
κόσμος, ὁ, -ου 世界、世人、宇宙 world, universe (κοσμο-, 186, cosmology = 宇宙論) 第1課
κράζω 喊叫 I cry out, call out (κραγ-, 56), κράξω, ἔκραξα, κέκραγα, -, -, (ἔκραζον) 第20課
κρίνω 審判、定罪、決定 I judge, decide, prefer (κριν-, 114, critic = 評審), κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην, (ἔκρινον) 第12課
κύριος, ὁ, -ου 主 lord, master, sir (κυριο-, 717) 第4課

Λ
λαλέω 說 I speak, say (λαλε-, 296), λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, λελάλημαι, ἐλαλήθην, (ἐλάλουν) 第11課
λαμβάνω 拿、領受 I take, receive (λαβ-, 258), λήμψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήμφθην, (ἐλάμβανον) 第16課
λαός, ὁ, -οῦ 子民、百姓 people, crowd (λαο-, 142, laity = 平信徒) 第13課
λέγω 說、稱 I say, call (λεγ/ϝερ/ϝιπ-, 2354), ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, εἴρημαι, ἐρρέθην, (ἔλεγον) 第3課
λίθος, ὁ, -ου 石頭 stone (λιθο-, 59) 第22課
λόγος, ὁ, -ου 道、話、事 word, matter (λογο-, 330, -logy = ⋯學) (參看詞形變化表) 第1課
λοιπός, -ή, -όν (形容詞)剩下的 remaining, the rest;(副詞)此後、此外 as for the rest, besides, finally (λοιπο/η-, 55) 第24課
λύω 釋放、毀壞、違犯 I loose, destroy, break (λυ-, 42), λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην, (ἔλυον) 第3課

Μ
μαθητής, ὁ, -ou 門徒、學生 disciple, student (μαθητη-, 261) 第7課
μακάριος, -ια, -ιον 有福的 blessed, happy (μακαριο/α-, 50) (八福每句皆是這個字起頭,參八福朗讀練習) 第9課
μᾶλλον (副詞)更 more, 寧可 rather (81) 第18課
μαρτυρέω 見證 I bear witness, testify (μαρτυρε-, 76, martyr = 殉道者), μαρτυρήσω, ἐμαρτύρησα, μεμαρτύρηκα, μεμαρτύρημαι, ἐμαρτυρήθην, (ἐμαρτύρουν) 第18課
μέγας, μεγάλη, μέγα 大 large, great (μεγαλο/η-, μεγα-, 243, megaphone = 擴音器) (參看詞形變化表) 第9課
μείζων, μεῖζον 更大的 greater (μειζον-, 48, μέγας 的比較級) [3-3] 第12課
μέλλω 快要 I am about to (μελλε-, 109), μελλήσω, -, -, -, -, (ἔμελλον or ἤμελλον) 第21課
μέν (連接詞)一方面 on the one hand;(副詞)確實 indeed (179) Postpositive 第7課
μένω 留、住 I remain, live (μεν-, 118), μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα, -, -, (ἔμενον) 第12課
μέσος, -η, -ον 當中 middle, in the midst (μεσο/η-, 58) 第23課
μετά (μετ', μεθ') (介繫詞)gen: with (person) 與⋯一起; acc: after 在⋯之後 (469) 第5課
μή (否定)not, lest (1042) 第4課
μηδέ (連接詞)也不、甚至不 but not, nor, not even (μή + δέ, 56) 第21課
μηδείς, -δεμία, -δέν 沒(人、事物) no one, nothing (μη[δε] + εν/μια-, 90) 第8課
μήτηρ, ἡ, μητρός 母親 mother (μητερ-, 83) 第8課
μου (ἐμοῦ) 我的 my (ἐγώ 的所有格單數,參看第一人稱代名詞詞形變化表) 第6課
μόνος, -η, -ον 只、單獨 alone, only, by oneself (μονο/η-, 114, monotone = 單調) 第7課
Μωϋσῆς, ὁ, -εως 摩西 Moses (80) (Μωϋσῆς, Μωϋσέως, Μωϋσεῖ, Μωϋσῆν) 第23課

Ν
νεκρός, -ά, -όν 死的 dead (νεκρο/α-, 128, necrophobia = 對死亡不正常的恐懼) 第6課
νόμος, ὁ, -ου 律法、律 law, principle (νομο-, 194, autonomous = 自治的) 第3課
νῦν (副詞)現在、剛才 now, just now (147) 第2課
νύξ, ἡ, νυκτός 夜晚 night (νυκτ-, 61) (參看詞形變化表) 第10課

Ξ

Ο
ὁ, ἡ, τό (冠詞)the (19870) (參看冠詞詞形變化表) 第2課
ὁδός, ἡ, -οῦ 道路 way, road, journey, conduct (οδο-, 101) 第9課
οἶδα 知道 I know, understand (ειδ-, 318), εἰδήσω, ᾔδειν, -, -, - (參看詞形變化表) 第11課
οἰκία, ἡ, -ας 房子、家 house, home, household (οικια-, 93) 第5課
οἶκος, ὁ, -ου 房子、家、殿宇 house, home (οικο-, 114) 第5課
ὅλος, -η, -ον (形容詞)整個 whole, complete;(副詞)完全 entirely (ολο/η-, 109, holistic = 全人的) 第12課
ὄνομα, τό, -ματος 名字 name (ονοματ-, 231) (參看詞形變化表) 第8課
ὅπου (連接詞)在哪裡 where (82) 第3課
ὅπως (連接詞)①表達目的:為了 in order that; ②表達內容:that, how (53) 第7課
ὁράω 看見 I see, notice, experience (ορα/οπ/ϝιδ-, 454, panorama = 全景), ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα, -, ὤφθην 第13課
ὄρος, τό, ὄρους 山 mountain, hill (ορεσ-, 63, orography = 山志學) 第17課
ὅς, ἥ, ὅ (關係代名詞)who, which (1365) (參看關係代名詞詞形變化表) 第7課
ὅσος, -η, -ον (相關代名詞)凡⋯都 as many as, who/whatsoever (οσο/η-, 110) 第7課
ὅστις, ἥτις, ὅτι (不定關係代名詞)whoever, whichever, whatever (ος + τις, 153) (參看詞形變化表) 第10課
ὅταν (連接詞)何時 whenever (123, a crasis of ὅτε + ἄν) 第11課
ὅτε (連接詞)當 when (103) 第9課
ὅτι (連接詞)➀表達內容:that;➁表達原因:因為 because, since (1296) 第2課
οὐ, οὐκ, οὐχ (否定)不 not (1606) 第2課
οὗ (副詞)在哪裡 where (24) (參看 易混淆的詞形) 第22課
οὐδέ (連接詞)也不、甚至不 and not, not even, neither, nor (οὐ + δέ, 143) 第7課
οὐδείς, -δεμία, -δέν 沒(人、事物) no one, nothing (ου[δε] + εν/μια-, 234) 第8課
οὖν (連接詞)所以、那麼、就 therefore, so, then (499) Postpositive 第7課
οὐρανός, ὁ, -οῦ 天 heaven, sky (ουρανο-, 273, Uranus = 天神) 第4課
οὔτε (連接詞)也不 and not, neither, nor (οὐ + τε, 87) 第15課
οὗτος, αὕτη, τοῦτο (指示代名詞)這 this (ουτο/η-, 1388) (參看詞形變化表) 第4課
οὕτως (副詞)如此、這樣 thus, so, in this manner (208) 第9課
οὐχί (否定)not (54) (這是 οὐκ 的強調拼法) 第19課
ὀφθαλμός, ὁ, -οῦ 眼睛 eye, sight (οφθαλμο-, 100, ophthalmology = 眼科) 第7課
ὄχλος, ὁ, -ου 群眾 crowd, multitude (οχλο-, 175, ochlocracy = 暴民政治) 第5課

Π
παιδίον, τό, -ου 小孩 child, infant (παιδιο-, 52, pedagogy = 教學法) 第21課
πάλιν (副詞)又、再 again (141) 第7課
παρά (παρ') (介繫詞)gen: from (the side of) 從⋯之旁; dat: beside, with, in the presence of 在⋯之旁; acc: alongside of 沿⋯之旁 (194) 第5課
παραβολή, ἡ, -ῆς 比喻 parable (παραβολη-, 50) 第5課
παραδίδωμι 交付 I entrust, deliver over (παρα + δο-, 119), παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην, (παρεδίδουν) 第24課
παρακαλέω 勸勉、安慰 I urge, exhort, comfort (παρα + καλεϝ-, 109, Paraclete = 保惠師), παρακαλέσω, παρεκάλεσα, παρακέκληκα, παρακέκλημαι, παρεκλήθην, (παρεκάλουν) 第19課
πᾶς, πᾶσα, πᾶν 每、凡、所有、一切的 every, all (παντ/πασα-, 1244) (參看詞形變化表) 第8課
πατήρ, ὁ, πατρός 父親、祖先 father, ancestor (πατερ-, 413, patriarch = 族長) (參看詞形變化表) 第8課
Παῦλος, ὁ, -ου 保羅 Paul (158) 第1課
πείθω 說服、深信 I persuade, trust (πειθ-, 52), πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην, (ἔπειθον) 第19課
πέμπω 打發、差遣 I send (πεμπ-, 79), πέμψω, ἔπεμψα, -, -, ἐπέμφθην 第20課
περί (介繫詞)gen: concerning, about 關於⋯; acc: around 在⋯周圍、大約 (333, perimeter = 圓周) 第8課
περιπατέω 走、行 I walk (around), live (περι + πατε-, 95), περιπατήσω, περιεπάτησα, -, -, περιεπατήθην, (περιεπάτουν) 第14課
Πέτρος, ὁ, -ου 彼得 Peter (156) 第1課
Πιλᾶτος, ὁ, -ου 彼拉多 Pilate (55) 第1課
πίνω 喝 I drink (πι-, 73), πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, -, ἐπόθην, (ἔπινον) 第16課
πίπτω 跌落 I fall (πετ-, 90), πεσοῦμαι, ἔπεσον (or ἔπεσα), πέπτωκα, -, -, (ἔπιπτον) 第22課
πιστεύω 相信、交託 I believe, trust, entrust (πιστευ-, 241), πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην, (ἐπίστευον) 第3課
πίστις, ἡ, πίστεως 信心、信實、信仰 faith, faithfulness, belief (πιστι-, 243) (參看詞形變化表) 第8課
πιστός, -ή, -όν 信實、可信、相信的 faithful, trustworthy, believing (πιστο/η-, 67) 第6課
πλείων, πλεῖον 更多的 larger, more (πλειον-, 55, πολύς的比較級, pleonasm = 贅語) (參看3-3形容詞詞形變化表) 第11課
πληρόω 充滿、完成、應驗 I fill, complete, fulfill (πληρο-, 86), πληρώσω, ἐπλήρωσα, πεπλήρωκα, πεπλήρωμαι, ἐπληρώθην, (ἐπλήρουν) 第11課
πλοῖον, τό, -ου 船 ship, boat (πλοιο-, 68) 第9課
πνεῦμα, τό, -ατος 靈、風、氣 spirit, wind, breath (πνευματ-, 379, pneumatology = 聖靈論) 第1課
ποιέω 做、行 I do, make (ποιε-, 568, poem = [所做的]詩), ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην, (ἐποίουν) 第11課
πόλις, ἡ, -εως 城邑 city (πολι-, 162, metropolis = "mother-city" 中心都市) 第8課
πολύς, πολλή, πολύ 多 much, many (πολλο/η-, πολυ-, 416, polygamy = 一夫多妻制) (參看詞形變化表) 第9課
πονηρός, -ά, -όν 邪惡的 evil, bad (πονηρο/α-, 78) 第6課
πορεύομαι 去、行 I go, proceed, live (πορευ-, 153), πορεύσομαι, -, -, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην, (ἐπορευόμην) 第10課
πούς, ὁ, ποδός 腳 foot (ποδ-, 93, podiatrist = 足科醫生) 第8課
πρεσβύτερος, -α, -ον (名詞)長老 elder;(形容詞)年長的 older (πρεσβυτερο/α-, 66, Presbytery = 長老制) 第20課
πρός (介繫詞)acc: to, towards, with 向⋯、往⋯那裡 (700, proselyte =「進猶太教的人」徒二10) 第5課
προσέρχομαι 就近 I come/go to, approach (προσ + ερχ/ελευθ-, 86), προσελεύσομαι, προσῆλθον, προσελήλυθα, -, -, (προσηρχόμην) 第16課
προσεύχομαι 禱告 I pray (προσ + ευχ-, 85), προσεύξομαι, προσηυξάμην, -, -, -, (προσηυχόμην) 第15課
προσκυνέω 敬拜 I worship (προσ + κυνε-, 60), προσκυνήσω, προσεκύνησα, -, -, -, (προσεκύνουν) 第12課
πρόσωπον, τό, -ου 臉 face (προσωπο-, 76) 第3課
προφήτης, ὁ, -ου 先知 prophet (προφητη-, 144) (參看詞形變化表) 第1課
πρῶτος, -η, -ον 第一的、先前的 first, earlier (πρωτο/η-, 155, prototype = 原型樣板) (參看數字表) 第6課
πῦρ, τό, πυρός 火 fire (πυρ-, 71, pyromaniac = 縱火狂) 第15課
πῶς (副詞)如何 how? how! (103) 第9課

Ρ
ῥῆμα, τό, -ματος 話、事 word, saying, matter (ρηματ-, 68) 第9課

Σ
σάββατον, τό, -ου 安息日、週 Sabbath, week (σαββατο-, 68) 第1課
σάρξ, ἡ, σαρκός 肉體 flesh, body (σαρκ-, 147) (參看詞形變化表) 第8課
σημεῖον, τό, -ου 記號、神蹟 sign, miracle (σημειο-, 77) 第9課
Σίμων, ὁ, -ωνος 西門 Simon (75) 第1課
σοφία, ἡ, -ας 智慧 wisdom (σοφια-, 51, philosophy 哲學 = love of wisdom 喜愛智慧) 第13課
σπείρω 撒種 I sow (σπερ-, 52), σπερῶ, ἔσπειρα, -, ἔσπαρμαι, ἐσπάρην 第22課
στόμα, τό, -ατος 口 mouth (στοματ-, 78) 第13課
σύ (第二人稱代名詞)你 you (singular) (1069) (參看詞形變化表) 第4課
σύν (介繫詞)dat: together with 與⋯一起 (128) 第8課
συνάγω 聚集 I gather together (συν + αγ-, 59, synagogue = 會堂), συνάξω, συνήγαγον, -, συνῆγμαι, συνήχθην 第10課
συναγωγή, ἡ, -ῆς 會堂 synagogue, meeting (συναγωγη-, 56) 第14課
σῴζω 拯救 I save, deliver, rescue (σωδ-, 106, soteriology = 救贖論), σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, σέσῳσμαι, ἐσώθην, (ἔσῳζον) 第13課
σῶμα, τό, -ματος 身體 body (σωματ-, 142) (參看身體歌[Soma Song]) 第8課

Τ
τε (連接詞)及 and (so), so (215) Postpositive 第9課
τέκνον, τό, -ου 孩子、子孫 child, descendant (τεκνο-, 99) 第8課
τηρέω 遵守、保守 I keep, guard, observe (τηρε-, 70), τηρήσω, ἐτήρησα, τετήρηκα, τετήρημαι, ἐτηρήθην, (ἐτήρουν) 第11課
τίθημι 放 I put, place (θε-, 100, thesis = 論文,提出論點), θήσω, ἔθηκα, τέθεικα, τέθειμαι, ἐτέθην, (ἐτίθουν) 第24課
τις, τι (不定代名詞)某、些、任何(人,事物) some, certain, anyone/thing (τιν-, 525) (參看詞形變化表) 第8課
τίς, τί (疑問代名詞)誰、什麼、為什麼 who? what? which? why? how? (τιν-, 555) (參看詞形變化表) 第8課
τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτον (指示代名詞)這樣的 such, of such a kind (τοιουτο/τοιαυτη-, 57) 第22課
τόπος, ὁ, -ου 地方 place, location (τοπο-, 94, topography = 地形圖) 第10課
τότε (副詞)然後、到時、就 then (160) 第3課
τρεῖς, τριά 三 three (τρεσ-, 68, tricycle = 三輪車) [3-3] (參看數字表) 第19課
τρίτος, -η, -ον 第三的 third (τριτο/η-, 56) (參看數字表) 第6課
τυφλός, -ή, -όν 瞎的 blind (τυφλο-, 50, typhlosis = 視覺缺失) 第3課

Υ
ὕδωρ, τό, ὕδατος 水 water (υδατ-, 76, hydraulic = 水力的) (參看詞形變化表) 第8課
υἱός, ὁ, -οῦ 兒子、子孫 son (υιο-, 377) 第2課
ὑμεῖς 你們 you (1840) (參看第二人稱代名詞詞形變化表) 第7課
ὑπάγω 離去 I depart (υπ + αγ-, 79), ὑπάξω, ὑπήγαγον, -, ὑπῆγμαι, ὑπήχθην, (ὑπῆγον) 第17課
ὑπάρχω 是 I am, exist (υπο + αρχ-, 60), ὑπάρξομαι, ὑπηρξάμην, -, -, -, (ὑπῆρχον) 第21課
ὑπέρ (介繫詞)gen: in behalf of 為著; acc: above 在⋯之上 (150, hyperbole = 誇張筆法) 第5課
ὑπό (ὑπ', ὑφ') (介繫詞)gen: by (person) 被; acc: under 在⋯之下 (220, hypodermic = 皮下注射) 第5課

Φ
Φαρισαῖος, ὁ, -ου 法利賽人 Pharisee (Φαρισαιο-, 98) 第14課
φέρω 帶來、拿來 I carry, bring (φερ/οι/ενεχ-, 66, Christopher = carrying Christ 背負基督), οἴσω, ἤνεγκα, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην, (ἔφερον) 第20課
φημί 說 I say, affirm (φε-, 66, προφήτης = prophet 先知), -, ἔφη, -, -, -, (ἔφη) 第24課
φοβέομαι 懼怕 I fear (φοβε-, 95, phobia = 恐懼症), -, -, -, -, ἐφοβήθην, (ἐφοβούμην) 第17課
φωνή, ἡ, -ῆς 聲音 sound, voice (φωνη-, 139, phonograph = 留聲機) (參看詞形變化表) 第1課
φῶς, τό, φωτός 光 light (φωτ-, 73, photogragh = 照片) (參看詞形變化表) 第8課

Χ
χαίρω 喜樂 I rejoice (χαρ-, 74), χαρήσομαι, -, -, -, ἐχάρην, (ἔχαιρον) 第17課
χαρά, ἡ, -ᾶς 喜樂 joy (χαρα-, 59) 第3課
χάρις, ἡ, χάριτος 恩典 grace, favor, kindness (χαριτ-, 155) (參看詞形變化表) 第8課
χείρ, ἡ, χειρός 手 hand, arm, finger (χειρ-, 177) (參看詞形變化表) 第9課
Χριστός, ὁ, οῦ 基督 Christ (529) 第1課
χρόνος, ὁ, -ου 時間 time (χρονο-, 54, chronology = 年代表) 第14課

Ψ
ψυχή, ἡ, -ῆς 魂、性命 soul, life (ψυχη-, 103, psychology = 心理學) 第9課

Ω
ὧδε (副詞)在這裡 here (61) 第7課
ὥρα, ἡ, -ας 時辰 hour, occasion, moment (ωρα-, 106) 第2課
ὡς (連接詞)如同、當、如何 as, like, when, that, how;(副詞)大約 about, approximately (504) 第10課
ὥστε (連接詞)以致 therefore, so that (ὡς + τε, 83) 第4課Go to:  α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ  λ  μ  ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ω回主頁“不規則”動詞幽默記憶單字更多單字單字閃卡 ║ 最近更新: Aug 27, 2023